УкрНИИАТ

Сайт УкрНДІАТ знаходиться на реконструкції.
Нову версію сайту можна знайти за адресою      >>>>>       ukrriat.com

лютого 19, 2020

Замовити

Назва журналу/книги *

Введите данные пожалуйста.
Одержувач (назва організації або ПІБ) *

Введите данные пожалуйста.
Адреса отримання *

Введите данные пожалуйста.
Кількість примірників *

Введите данные пожалуйста.
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

Введите данные пожалуйста.
Індивідуальний податковий номер юридичної (фізичної) особи

Введите данные пожалуйста.
Керівник організації

Введите данные пожалуйста.
Виконавець

Введите данные пожалуйста.
Телефон/Факс *

Введите данные пожалуйста.
E-mail *

Введите данные пожалуйста.

  

A+ A A-

№61, 4/2012

TС  3-2012-60

ЗМІСТ:

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ПРОЦЕСІВ, МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ

Кравченко І.Ф., Єланський О.В., Попуга А.І., Улітенко Ю.О.
Визначення оптимальних параметрів і конструктивної схеми ТРДД для транспортного літака за критерієм прямих експлуатаційних витрат

Анотація
Представлені результати розробки методу оптимізації параметрів термодинамічного циклу і конструктивної схеми турбореактивного двоконтурного двигуна, у тому числі представлені вибір і обґрунтування критеріїв оптимізації.Зроблені оцінки отриманих результатів. 


Фіалко Н.М., Степанова А.І., Білека Б.Д., Прокопов В.Г., Шеренковский Ю.В.
Основні тенденції розвитку когенераційних технологій в енергетиці

Анотація
Розглядаються найважливіші тенденції розвитку та особливості когенераційних технологій на базі парогазових, газотурбінних установок та газопоршневих двигунів. Особлива увага приділяється їх аналізу стосовно сфери децентралізованої енергетики України. Викладаються результати класифікації когенераційних технологій і наводяться відповідні класифікаційні схеми.


Сагалович О.В., Кононихін О.В., Попов В.В., Дуднік С.Ф., Сагалович В.В.
Формування покриттів стехіометричного складу при реактивному магнетронному напиленні

Анотація
Проведені дослідження області параметрів реактивного магнетронного нанесення покриттів типу метал — металоїд стехіометричного складу. Вивчені залежності між параметрами розпилення мішені і процесами плазмохімічного утворення на поверхні підкладинки з’єднань метал — металоїд та формування покриттів відповідного складу. Приведені експериментальні дані по напиленню покриттів AlN, Al2O3, TiN, TiO2 стехіометричного складу. Розглянуті особливості реактивного магнетронного напилення для одержання покриттів з наперед заданими властивостями, зокрема, забезпечення належної керованості і стабільності у часі процесів напилення.


Воропаєв В.С.
Вплив величини неузгодженості при асиметричній прокатці порошків на епюру сумарного нормального контактного напруження

Анотація
Вивчений вплив величини розузгодження при асиметричній прокатці порошків заліза на епюрунормальної контактної напруги. Встановлено, що із збільшенням розузгодження відбувається зсув максимумів епюрнормальної контактної напруги і збільшення проміжної зони між нейтральними кутами на малому і більшому валку. Відмічено, що при розузгодженні до величини 1,2 нейтральний кут на валку меншого діаметру перевищує нейтральний кут на валку більшого діаметру. При збільшенні розузгодження вище 1,2 відбувається зростання нейтрального кута на малому валку і зменшення на великому. Проведено дослідження впливу величини розузгодження на результуючу епюру нормальної контактної напруги при асиметричній прокатці. Вивчення результуючої епюри нормальної контактної напруги показало наявність «провалів» на результуючій епюрі нормальної контактної напруги що приводить до падіння загального зусилля при асиметричній прокатці порошків.


Kopersak V., Starova J., Zhdanov L.
Towards the specifics of distribution of heat flows in near-weld zone in submerged arc welding (calculated and experimental determination of thermo-physical properties of some fluxes)

Анотація
Представлені результати дослідження теплоємкості зварювальних флюсів. Розроблено установку, методику калориметрії сипучих матеріалів. Виконано термодинамічні розрахунки теплоємкостей. Показано, що теплоємкості флюсів приблизно вдвічі перевищують теплоємкість низьковуглецевої сталі. Пропонується враховувати це явище в теплових розрахунках при зварюванні.


Єршов С.В., Мельник С.М., Мосьпан В.В., Гаврилін С.Ю.
Закономірності формозміни металу при прокатці фасонної смуги в чорновому шпунтових калібрі без обтиснення замкових елементів

Анотація
Дана робота присвячена експериментальному дослідженню в лабораторних умовах деформованого стану при прокатці шпунтового профілю Коритного типу. Важливість роботи полягає тим, що до теперішнього часу існує дослідження, які, як правило, мають якісний характер і недостатньо розкривають фізику процесу формозміни металу при прокатці шпунтового профілю. Наведений в роботі якісний і кількісний аналіз впливу параметрів осередку деформації на коефіцієнти формозміни дозволяє науково обгрунтовано оцінити методи впливу на деформований стан і зрозуміти причини спостережуваних на практиці явищ. Результати роботи дозволяють розширити існуючі уявлення про можливості прогнозування формозміни металу при прокатці шпунтових профілів.

 

Рижов Р.М., Кочубей В.В. Швець В.І.
Оцінка впливу зовнішніх електромагнітних впливів на мікронеоднорідності з'єднань при точкового контактного зварювання

Анотація
Наведено результати досліджень впливу зовнішніх електромагнітних дій на хімічну мікронеоднорідність зварних з’єднань при точковому контактному зварюванні. Показано, що для підвищення інтенсивності перемішування розплаву необхідно застосовувати чотирьохполюсні магнітні системи, що генерують зустрічно-симетричні магнітні поля у зоні утворення з’єднання.

 

Філімоніхін Г.Б., Невдаха А.Ю.
Збірка роторів барабанно-дискового типу методом двох пробних зборок з виміром биттів на призмах - типові процеси і алгоритми розрахунків

Анотація
Розробляється технологія складання міжопорних роторів газотурбінних двигунів (ГТД) барабанно-дискового типу (БДТ) методом двох пробних складань з заміром биття на призмах та типові процеси, призначені для визначення характеристик пар і оптимального складання ротора. Створюються алгоритми розрахунків, що забезпечують: визначення і аналіз характеристик пар; разове і оптимальне складання ротора тощо. Оптимізуються відомі алгоритми розрахунків, що забезпечують складання консольних роторів з заміром биття на призмах. В середовищі швидкої розробки додатків Borland Delphi створена комп'ютерна програма, що забезпечує розрахунки при складанні роторів ГТД БДТ методом двох пробних складань з заміром биття, як на поворотному складальному стапелі, так і на призмах.

 

НАУКОЄМКІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кривцов В.С., Нарижний А.Г.
Механіко-математичне моделювання технологічних систем

Анотація

Надано огляд зарубіжних публікацій в галузі дослідження та оптимізації суттєво механічних технологічних процесів і відповідних технологічних систем. Метод дослідження — комп’ютерне моделювання з використанням числових вирішень механіки суцільних середовищ. Окреслена область продуктивного використання моделювання. Моделювання є замісником або додатком до експериментального метода. Відзначена структурна складність досліджених технологічних систем, складність та різноманітність взаємодій між елементами. Моделювання найбільше ефективно при розробці нових техпроцесів, використанні матеріалів з незвичайними властивостями, дослідження накопичення змін деталі за умов використання технологічних ланцюжків.

 

Макаров О.Л., Мозговий Д.К., Кулабухов А.М., Хорошилов В.С., Ольшевський О.Л., Балашов В.Н., Попель В.М.
Оцінка реалізованості супутникової зйомки протяжних територій складної конфігурації

Анотація
Наведено оцінку можливості супутникової зйомки протяжних територій складної конфігурації із застосуванням супутників дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з оптико-електронними сканерами високого просторового розрізнення, реалізованого за допомогою програмного керування орієнтацією супутника під час зйомки.


Бабак С.В., Чепур М.Л., Канченко В.Я., Карнаушенко Р.В., Маріношенко О.П.
Математична модель деформування фільтроежекційного пристрою як неоднорідної механічної конструкції

Анотація

Розглянуто фільтроежекційний пристрій (ФЕП), що є механічною конструкцією довільної внутрішньої структури, яка виконана з неоднорідного матеріалу. Виведено математичну модель деформування ФЕП. Сформульовано рівняння статики та векторні рівняння руху елемента ФЕП. Отримана система скалярних взаємозв’язаних нелінійних рівнянь руху ФЕП, на основі яких можна досліджувати різні коливальні процеси в ФЕП, розв’язувати задачі статичної та динамічної стійкості. Ці рівняння можуть бути використані для проведення інженерних досліджень та для розв’язання конкретних задач щодо опису динамічної поведінки ФЕП при його експлуатації.

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Запорожець В.В., Стадніченко В.М.
Ідентифікація «наноізносних» режимів тертя з використанням методу акустичної емісії

Анотація
В даній статті розглянута методологія використання методу акустичної емісії при вирішенні задач ідентифікації механізмів зношування трибосистем, а також прогнозування їх ресурсу.

 

Чухліб В.Л., Тумко А.Н., Ашкелянец А.В.
Забезпечення якості поковок в умовах ПАТ «Дніпроспецсталь»

Анотація

У статті розглянуті можливості обліку впливу технологічних параметрів кування на якість отримуваної продукції у вигляді поковок в умовах ПАО «Днепроспецсталь». Для цього метою досліджень ставиться визначення залежностей конкретних режимів кування на показники пластичних і міцнісних властивостей поковок, що розкривають взаємозв'язок, а також на зміну структури під впливом вибраних режимів деформації.

 

МІЦНІСТЬ І РЕСУРС ВИРОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Чигиринський В.В., Плахотнік В.В., Шевченко В.Г.
Про деякі підходи щодо рішення задач теорії пружності

Анотація

Розглядається плоска задача теорії пружності в полярних координатах. В багатьох випадках при вирішенні цієї задачі ефективним є використання функції напружень, що дозволяє сформувати певну модель об’єкта досліджень. Рішення плоскої задачі теорії пружності в полярних координатах представляє функцію напружень як добуток гармонійних функцій залежних від координат ρ, ϕ. Запропоноване в статті рішення задачі є більше загальним у порівнянні з відомими.

 

Прохоренко В.М., Перепічай А.О., Зворікін К.О.
Напружено-деформованій стан кільцевого шва паропроводу після ремонтного заварювання кореневого непровару і подальшого експлуатаційного навантаженостя

Анотація
В роботі запропонований варіант вирішення задачі моделювання за допомогою методу скінченних елементів ремонтної ділянки кільцевого шва паропроводу (тонкостінної оболонки) ∅ 89 × 6 мм із сталі 20. Результатом розв’язування задачі є розподіл сумарних залишкових напружень та пластичних деформацій в зоні ремонту кільцевого шва та наступного прикладення характерних для паропроводу експлуатаційних навантажень.


Офиціний сайт журналу "Технологічні системи"